Ta strona używa ciasteczek (cookies), korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek w twoim urządzeniu zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek w twoim urządzeniu zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

notariusz skierniewice

KANCELARIA NOTARIALNA
MICHAŁ MAŚLANKA
NOTARIUSZ W SKIERNIEWICACH

Jakie dokumenty są potrzebne do sporządzenia czynności notarialnej?

Najlepiej zapytać o to bezpośrednio Notariusza. W tym celu można umówić się wcześniej telefonicznie. Wszelkie informacje udzielane przez Notariusza są bezpłatne!

Każda sprawa jest inna i każda wymaga osobnego rozpatrzenia, niemniej jednak poniżej opisane są najbardziej typowe sytuacje i wymagane w takich wypadkach dokumenty.

 

ZAWSZE OBOWIĄZKOWO wymagany jest dokument stwierdzający tożsamość osoby, czyli najczęściej dowód osobisty lub paszport.

UWAGA!!! Dokument stwierdzający tożsamość musi być ważny, a więc trzeba sprawdzić termin jego ważności, oraz nie powinien być uszkodzony a dane w nim zawarte powinny być aktualne.  Dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby NIE jest ani prawo jazdy, ani kopia dowodu osobistego!!!

 

Ponadto wymagane są dokumenty świadczące o przysługiwaniu danej osobie własności lub prawa, a także dokumenty niezbędne do wpisów w księgach wieczystych oraz inne dokumenty wymagane przepisami prawa lub troską notariusza o jak najlepsze zabezpieczenie interesów Stron:

1) jeżeli zbywany przedmiot został nabyty na podstawie dziedziczenia – prawomocne postanowienie o sprawie stwierdzenia nabycia spadku albo Akt Poświadczenia Dziedziczenia

2) jeżeli któraś ze stron zawierała umowę majątkową małżeńską – ta umowa, a jeżeli któraś ze stron jest w przymusowym ustroju rozdzielności majątkowej – orzeczenie sądu

3) jeżeli dla budynku lub lokalu sporządzono świadectwo charakterystyki energetycznej – to świadectwo;

4) przy zbywaniu nieruchomości gruntowej niezbędne są:

a) podstawa nabycia (akt notarialny lub orzeczenie sadu lub akt własności ziemi lub inna decyzja  administracyjna),

b) numer księgi wieczystej a w przypadku jej braku zaświadczenie o braku księgi wieczystej dla danej nieruchomości/działki (z właściwego Sądu)

c) zawsze wypis z rejestru gruntów i kartoteki budynków (Starostwo Powiatowe – Wydział Geodezji),

d) jeżeli nie ma księgi wieczystej lub jeżeli będzie następowało odłączenie wydzielonych już działek do nowej/innej księgi wieczystej – wtedy mapa lub wyrys z mapy ewidencyjnej (na mapie/wyrysie musi być okrągła pieczęć z godłem! oraz informacja, że jest przeznaczona do dokonywania wpisów w księgach wieczystych)

e) jeżeli będzie następował podział nieruchomości i odłączenie działek do nowej/innej księgi wieczystej – wtedy mapa podziału albo mapa z projektem podziału i ostateczna decyzja zatwierdzająca podział (na mapie musi być okrągła pieczęć z godłem! oraz informacja, że jest przeznaczona do dokonywania wpisów w księgach wieczystych)

f) zaświadczenie o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego a gdy takiego planu nie ma to zaświadczenie o braku planu z informacją czy została wydana dla przedmiotowego terenu decyzja o warunkach zabudowy (Urząd Gminy/Miasta)

g) jeżeli następuje zbycie nieruchomości rolnej (zwłaszcza równej lub większej niż 5 ha) – potrzebne mogą być także inne dokumenty!!!;

5) przy zbywaniu lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość niezbędne są:

a) podstawa nabycia (akt notarialny lub orzeczenie sadu),

b) numer księgi wieczystej,

c) wypis z rejestru gruntów i rejestru lokali (Starostwo Powiatowe – Wydział Geodezji),

d) jeżeli lokal nie został jeszcze wyodrębniony – rzuty lokalu i pomieszczeń przynależnych,

e) zaświadczenie od podmiotu sprawującego zarząd nieruchomością wspólną (wspólnota mieszkaniowa lub Spółdzielnia Mieszkaniowa lub inny podmiot) o tym czy istnieją zaległości z tytułu czynszu i innych opłat;

6) przy zbywaniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu niezbędne są:

a) podstawa nabycia (akt notarialny lub przydział lokalu),

b) zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej o tym: komu przysługuje dane prawo, czy jest prowadzona księga wieczysta czy istnieją zaległości z tytułu czynszu i innych opłat,

c) jeżeli chcemy aby była założona księga wieczysta - zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej o powierzchni i położeniu lokalu;

7) do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia niezbędne są:

a) zaświadczenie o numerze PESEL zmarłego (z urzędu Gminy/Miasta – wydział ewidencji ludności),

b) wszystkie testamenty jakie zmarły pozostawił, także te nieważne lub odwołane,

c) odpis skrócony aktu zgonu zmarłego (jeżeli od daty zgonu nie minęło 6 miesięcy, wtedy 2 egzemplarze)

d) jeżeli zmarły był żonaty - aktualny odpis skrócony aktu małżeństwa

e) odpisy skrócone aktów urodzenia zstępnych (dzieci, wnuków) bądź wstępnych, jeżeli dochodzą do dziedziczenia, a jeśli któreś ze spadkobierców zmieniało nazwisko (bardzo często Panie wychodząc za mąż) odpis skrócony aktu małżeństwa,

f)  jeżeli w stosunku do spadku po zmarłym ktokolwiek składał oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku – to oświadczenie;

8) do sporządzenia umowy majątkowej małżeńskiej - aktualny odpis skrócony aktu małżeństwa;

9) jeżeli w akcie notarialnym będzie ustanawiana hipoteka – dokument z którego wynika wierzytelność (np. umowa kredytu z załącznikami)

10) UWAGA! Jeżeli przedmiotem aktu notarialnego, który ma być sporządzony, lub dokumentu, co do którego notariusz ma uwierzytelnić podpis, ma być zbycie praw do spadku albo zbycie lub obciążenie rzeczy lub praw majątkowych uzyskanych tytułem dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego, darowizny, polecenia darczyńcy, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku – niezbędna jest (1 z 2):

a) albo zgoda naczelnika urzędu skarbowego,

b) albo zaświadczenie wydanego przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia

ALE jeżeli nabycie nastąpiło przed 01.01.2007 roku na skutek umowy niezwiązanej ze spadkiem (np. darowizny lub zniesienia współwłasności) pismo takie nie jest potrzebne.

Początek strony