Ta strona używa ciasteczek (cookies), korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek w twoim urządzeniu zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek w twoim urządzeniu zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

notariusz skierniewice

KANCELARIA NOTARIALNA
MICHAŁ MAŚLANKA
NOTARIUSZ W SKIERNIEWICACH

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych).

Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim. Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym, wykorzystując własną znajomość języka obcego wykazaną w sposób określony dla tłumaczy przysięgłych lub korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.

 

Notariusz dokonuje następujących czynności notarialnych:

1) sporządza akty notarialne dokumentujące umowy, oświadczenia i protokoły:

a) dotyczące nieruchomości, praw użytkowania wieczystego i spółdzielczych własnościowych praw do lokali:

- umowa sprzedaży

- umowa darowizny

- umowa zniesienia współwłasności/wspólności

- umowa zamiany

- umowa przedwstępna

- umowa deweloperska

- umowa przenosząca własność nieruchomości

- umowa dożywocia

- umowa/oświadczenie o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego, np.:

- ustanowienie służebności (np. mieszkania, przejazdu, przesyłu)

- ustanowienie hipoteki

- inne

b) dotyczące spraw spadkowych:

- sporządzenie testamentu

- otwarcie i ogłoszenie testamentu

- umowa zrzeczenia się dziedziczenia

- odebranie oświadczenia dotyczącego przyjęcia albo odrzucenia spadku lub zapisu windykacyjnego

- umowa o dział spadku

- umowa zbycia spadku

- protokół dziedziczenia (dokument niezbędny do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia - patrz dalej pkt 2)

- inne

c) dotyczące prawa handlowego:

- umowa spółki:

- jawnej

- partnerskiej

- komandytowej

- umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

- statut spółki akcyjnej

- statut spółki komandytowo-akcyjnej

- statut spółki europejskiej

- protokoły zgromadzeń wspólników/akcjonariuszy, w tym także o podwyższeniu/obniżeniu kapitału

- oświadczenie o objęciu udziałów/akcji

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawiązanie spółki akcyjnej, brzmienie statutu itp.

- aporty (przeniesienie własności nieruchomości/prawa użytkowania wieczystego tytułem wkładu)

d) inne:

- umowa majątkowa małżeńska

- umowa o podział majątku wspólnego

- protokoły

- ugoda

- pożyczka

- oświadczenie poddanie się rygorowi egzekucji

- umowa o świadczenie w miejsce wykonania (datio in solutum)

- umowa o podział do korzystania

- i inne

2) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia, które po zarejestrowaniu przez Notariusza w Rejestrze Aktów Poświadczenia Dziedziczenia utworzonym przez Krajową Radę Notarialną mają skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku,

3) poświadcza:

a) własnoręczność podpisu;

b) zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem;

c) datę okazania dokumentu;

d) pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu.

4) doręcza oświadczenia;

5) spisuje protokoły;

6) sporządza protesty weksli i czeków;

7) przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

8) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;

9) sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;

10) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Początek strony