CZYNNOŚCI NOTARIALNE

Poniższe informacje dotyczące dokumentów wymaganych przy sporządzeniu poszczególnych czynności notarialnych maja charakter podstawowy, wszelkie dodatkowe informacje dostępne są w siedzibie kancelarii, telefonicznie lub mailowo.


Zbycie nieruchomości:

 1. podstawa nabycia nieruchomości: wypis aktu notarialnego obejmującego nabycie nieruchomości / oryginał prawomocnego aktu własności ziemi/ odpis prawomocnego postanowienia sądu / prawomocne postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia,
 2. jeśli nabycie w drodze dziedziczenia/zasiedzenia lub umowy darowizny czy nieodpłatnego zniesienia współwłasności zawartej po 1.01.2007 r. – zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o ujawnieniu praw nabytych jako dowód zapłaty podatku od spadków i darowizn lub zwolnienia od tego podatku,
 3. odpis księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości,
 4. wypis z rejestru gruntów,

– w razie zmiany powierzchni działki lub braku księgi wieczystej,

wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej,

 1. zaświadczenie lub wypis z planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu działki lub zaświadczenie o braku takiego planu.

Zbycie odrębnej własności lokalu:

 1. podstawa nabycia lokalu: wypis aktu notarialnego / prawomocne postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia,
 2. jeśli nabycie w drodze dziedziczenia lub umowy darowizny zawartej po 1.01.2007 r. – zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o ujawnieniu praw nabytych jako dowód zapłaty podatku od spadków i darowizn lub zwolnienia od tego podatku,
 3. odpis księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości,
 4. wypis z rejestru lokali (gruntów i budynków).

Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:

 1. podstawa nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu: wypis aktu notarialnego / decyzja o przydziale lokalu / umowa o ustanowieniu prawa do tego lokalu lub umowa o przekształcenie spółdzielczego prawa lokatorskiego we własnościowe / prawomocne postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia,
 2. jeśli nabycie w drodze dziedziczenia lub umowy darowizny zawartej po 1.01.2007 r. – zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o ujawnieniu praw nabytych jako dowód zapłaty podatku od spadków i darowizn lub zwolnienia od tego podatku,
 3. odpis księgi wieczystej prowadzonej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
 4. zaświadczenie o położeniu i powierzchni lokalu, zawierające m. in. nr działki, na której usytuowany jest budynek spółdzielni, w którym położony jest przedmiotowy lokal, informację czy dla tego prawa prowadzona jest księga wieczysta, podstawę jego nabycia, osoby którym to prawo przysługuje, ewentualnie wysokość udziałów w tym prawie.

Akt Poświadczenia Dziedziczenia:

 1. Odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy.
 2. Zaświadczenie o nr PESEL spadkodawcy lub urzędowa adnotacja o nr PESEL spadkodawcy na akcie zgonu (Urząd Gminy ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy).
 3. Odpis skrócony aktu małżeństwa małżonka spadkodawcy.
 4. Odpisy skrócone aktów urodzenia spadkobierców, którzy nie wstępowali w związki małżeńskie.
 5. Odpisy skrócone aktów małżeństwa spadkobierców, którzy pozostają w związkach małżeńskich.
 6. Numery ksiag wieczystych dla nieruchomości wchodzących w skład spadku.
 7. Testament(y) spadkodawcy.

Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku:

 1. odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
 2. dane wszystkich osób należących do kręgu spadkobierców ustawowych.