Kancelaria notarialna | Jadwiga Salamon | Skierniewice

"LEX EST QUOD NOTAMUS"
TO CO PISZEMY STANOWI PRAWO

O KANCELARII KONTAKT

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych). Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

(art. 1 § 1 i 2 § 1 i 2 ustawy Prawo o notariacie)

Zgodnie z art. 79 ustawy Prawo o notariacie z dnia z 13 grudnia 2013r. Dz.U. z 2014r., poz.164 notariusz dokonuje następujących czynności:
– sporządza akty notarialne
– sporządza akty poświadczenia dziedziczenia
– sporządza poświadczenia
– doręcza oświadczenia
– spisuje protokoły
– sporządza protesty weksli i czeków
– przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
– sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
– sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów
– sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.